fbpx

บริการรถตู้แบบร่วม (สนามบินสุราษฎร์ธานี) เที่ยวเดียว

บริการรถตู้แบบร่วมตามตารางเวลา 08.30 น., 09.45 น. และ 13.00 น.

จาก
(สนามบินสุราษฎร์ธานี)

ไปยัง
(ท่าเรือเชี่ยวหลาน (สำนักงาน 500 ไร่))

หรือ

จาก
(ท่าเรือเชี่ยวหลาน (สำนักงาน 500 ไร่))

ไปยัง
(สนามบินสุราษฎร์ธานี)

เปิด
ระยะเวลาของกิจกรรม 1 ชั่วโมง
ระดับความยากของกิจกรรม
Top